Przejdź do treści

Informacje RODO

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że administratorem danych osobowych jest CHWILĘ TEMU PRACOWNIA FOTOGRAFII, 24-100 PUŁAWY, UL. MURARSKA 6 („Administrator”). Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się w sprawach związanych z ochroną danych za pośrednictwem adresu: KONTAKT@CHWILETEMU.PL.

Dane osobowe będą przetwarzane przez CHWILĘ TEMU PRACOWNIA FOTOGRAFII w szczególności:

 • 1)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy) b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • 2)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CHWILĘ TEMU PRACOWNIA FOTOGRAFII [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu: a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta 
b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
 c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;
 • 3)  na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
 1. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
 2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych CHWILĘ TEMU PRACOWNIA FOTOGRAFII
 3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z CHWILĘ TEMU PRACOWNIA FOTOGRAFII, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez CHWILĘ TEMU PRACOWNIA FOTOGRAFII

Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez CHWILĘ TEMU PRACOWNIA FOTOGRAFII za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • 1)  dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą 
przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących CHWILĘ TEMU PRACOWNIA FOTOGRAFII c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • 2)  dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych CHWILĘ TEMU PRACOWNIA FOTOGRAFII na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • 3)  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • 1)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 • 2)  prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 • 3)  prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • 4)  prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • 5)  prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu 
administratorowi;
 • 6)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 • 7)  prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia 
RODO
 • 8)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 • 9)  prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować poprzez kontakt CHWILĘ TEMU PRACOWNIA FOTOGRAFII (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu CHWILĘ TEMU PRACOWNIA FOTOGRAFII): partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

error: Content is protected !!